Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní řád

Školní řád

Zápis a přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy probíhá v předem určeném termínu v květnu předcházejícím příštímu školnímu roku. Přihlášky jsou vydávány ředitelkou MŠ rodičům dětí, které v příštím školním roce dovrší minimálně 3 roky.
Žádost po řádném vyplnění odevzdají rodiče v dohodnutém termínu zpět ředitelce školy. Ta rozhodne o přijetí dítěte dle závazných kritérií a uvědomí rodiče o výsledku.

Provoz mateřské školy

Mateřská škola je v provozu vždy od pondělí do pátku a to od 6,00 do 16,00. Případné změny nastanou dle požadavků rodičů a dohodě s ředitelkou MŠ.
V době hlavních prázdnin se mateřská škola uzavírá na dobu 4- 6 týdnů v souladu se školní jídelnou a požadavky rodičů.

Docházka a způsob omlouvání dětí

V zájmu systematické práce a výuky v mateřské škole je žádoucí ,aby děti navštěvovaly školu pravidelně.
Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování musí být provedeno nejméně jeden den dopředu, a to do 9,00 hodin v MŠ, jinak soukromě na tel. čísle 585 351 325 ve školní jídelně, nebo na telefon 585 351 435 či 603 561 649.
Čtrnáctidenní neomluvená absence dítěte v mateřské škole je důvodem vyřazení dítěte z docházky.

Styk s rodiči

Styk s rodiči je umožněn prostřednictvím třídních schůzek nebo individuálním rozhovorem s učitelkou a ředitelkou školy podle potřeby rodičů nebo v předem dohodnutém čase.
V měsíci září se na schůzce rodiče dohodnou o spolupráci se školou, způsobu vyrovnávání poplatků za akce pro děti, o vedení pokladny společných peněz, o prázdninovém uzavření apod. Závazky, které budou na této schůzce přijaty, jsou pro všechny rodiče závazné.

Další důležitá ustanovení

a) Rodiče jsou povinni osobně dítě předat učitelce,rovněž osobně vyzvednout. O vyzvednutí dítěte jinou osobou nebo nezletilým sourozencem je nutné sepsat „dohodu-zmocnění“.

b) Rodiče plně zodpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách školy až do doby, kdy je předají učitelce.

c) Z bezpečnostních důvodů se dětem v mateřské škole nepodávají léky.

d) Do areálu školy a školní zahrady se nevodí psi.

e) Pyžamka se mění 1x za 14 dní, zástěrky, tepláky, hrací kalhotky každý týden nebo dle potřeby.Na přezouvání jsou vhodné papučky s klínem a bílou podrážkou, nazouváky jsou z bezpečnostních důvodů zcela nevhodné. Všechny osobní věci ve vlastním zájmu doporučujeme označit-podepsat.

f) Výchovná činnost se řídí pracovním řádem pro pedagogické pracovníky, náplň správních zaměstnanců pracovním řádem vydaným Ministerstvem školství.
Režim dne je přizpůsobován provozu školy a věkovým zvláštnostem dítěte, jejich zájmu. Režim dne je volnější, uvedené časové termíny jsou přibližné, vše se přizpůsobuje požadavkům a zájmům dětí.

g) Rodiče mají možnost při předávání a odvádění dětí přijít do třídy a zapojit se s dítětem do hry (využití návleků).

h) Po celý den je dodržován pitný režim.

ch) Zdravotním dozorem je pověřena lékařka z dětského oddělení zdravotního střediska ve Velké Bystřici.

i) O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel ZŠ na základě odborného vyšetření.

 
Školní řád sestaven V Mrsklesích 1.9.2017, stále platný.

Renata Petrová
Ředitelka školy