Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Výchova a ŠVP > Putování s beruškou

Putování s beruškou

A. Rozdělení námětů

 1. Beruška přišla do školky
 2. Beruška objevuje podzim
 3. Čím voní beruščiny Vánoce
 4. Beruška v ledovém království
 5. Beruška probouzí jaro
 6. Svět kolem berušky

B.Klíčové kompetence

text z RVP PV 2004, str. 9 - 12

Kompetence k učení

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

Kompetence k řešení problému

Dítě s ukončující předškolní výchovou

 • všímá si dění i problému v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Komunikativní kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřujeme svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využit informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.

Sociální a personální kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že na sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích;přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou ; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu ze základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpeří svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolí prostředí (přírodní i společenské).

C.Hlavní okruhy oblastí pro stanovení her a činností

1.Beruška přišla do školky

Já jsem beruška a kdo ty? (naučit se svou značku a pojmenovat své kamarády)

Cestujeme po školce (seznámit se prostředím ve třídě, na zahradě, v jídelně, šatně a kolem školky)

Umíme se smát (upevňovat návyky správného chování v kolektivu)

Co se děje kolem mě? (umět charakterizovat roční období, změnu v počasí, 2 – 3 znaky)

2.Beruška objevuje podzim

Ochutnáme podzim (naučit se rozeznat ovoce a zeleninu, vlastnosti, ochutnávka, k čemu je ovoce pro lidi dobré, výtvarné ztvárnění, co se všechno z ovoce dá vyrobit,…)

Není drak jako drak ( seznámení dětí se všemi druhy draků, jejich vlastnosti, papírový drak -  výroba, seznámení se s různými výtvarnými technikami)

Dýňování ( blížící se období dušiček, tradice k tomuto období, výroba ozdob z dýní, práce s přírodním materiálem)

Podzim všude kolem nás (změny v počasí, co se děje všude kolem nás, barvy podzimu, barevné listí a co všechno se s ním dá dělat,…)

Martinské radování (přijel Martin na Bílém koni? , martinské pečení, tradice,…)

Kdo to klepe, co to cinká? (přicházející období Vánoc, Advent, změny v počasí, pozorování co všechno se děje kolem nás)

3.Čím voní beruščiny Vánoce

Čertování (děti se připravují na příchod svaté trojice-anděl, čert a Mikuláš, tradice, …)

Pečeme perníčky (rodinné zvyky v přípravách na Vánoční období)

Vánoce jsou tady (na co se děti nejvíc těší, co si přejí od Ježíška, nácvik koled na Vánoční besídku)

4.Beruška v ledovém království

Půjdu k zápisu (příprava předškolních dětí na zápis do 1. třídy)

Zimní radovánky (seznámení dětí se sněhem, umět využít sníh, a led při hrách, jak vzniká sníh, uvědomovat si jeho vlastnosti, seznámení dětí se zimními sporty, umět je popsat a zkusit napodobit)

Zvířátka v zimě (pozorování zvířátek v zimě, ptáčci v zimě, poznávání podle zvuků, naučit se pojmenovávat některá z nich)

Povídám, povídám pohádku O… (soustředěně poslouchat vyprávěné pohádkové příběhy, poznávání pohádkových postav, jejich vlastnosti a rozdíly, rozeznávat dobro od zla, naučit se vyprávět pohádkový příběh dle obrázku)

Moje tělo (seznámení se s lidským tělem, o zdraví, nemocech, zásadách zdravého životního stylu, návštěvy u lékaře – né vždy to musí být nepříjemné)

Masopustní veselí (tradice masopustu, příprava na školkový karneval)

5.Beruška probouzí jaro

Jak vypadá jaro (seznámit děti se všemi krásami jara, změny v počasí, první jarní kytičky, barvy jara)

Narodilo se nám mláďátko (naučit se rozeznávat domácí zvířátka a jejich mláďátka, jejich vlastnosti, …)

Beruška v bezpečí (kdo se stará o naše bezpečí, policie, záchranáři, hasiči, seznámit děti se situací na silnici, ulici, přechodu, dopravní výuka)

Velikonoce (svátky jara, význam Velikonoc, tradice, výtvarné ztvárnění, …)

Čáry máry podkočáry (tradice čarodějnického reje, kdo to jsou čarodějnice a čarodějové, kdo je hodný a kdo zlý,lektvary, zaklínadla, zakončení zábavným dopolednem pro děti)

6.Svět kolem berušky

Maminky mají svátek (příprava na vystoupení pro maminky, výroba dárečku, moje maminka…)

Rozkvetlá louka (naučit se rozeznávat druhy kytiček, stromy které kvetou, …)

Všechny děti světa mají svátek (seznámení se všemi dětmi světa, různé národnosti, kde žijí, poznáváme celý svět, dětský den)

Celý svět už znám (upevnění poznatků o všem co se děje kolem nás)