Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Výchova a ŠVP > Putování s beruškou

Putování s beruškou

ŠVP Putování s beruškou 2023.pdf

A. Rozdělení námětů

 1. Beruška přišla do školky
 2. Beruška objevuje podzim
 3. Beruščino jiskření
 4. Čím voní beruščiny Vánoce
 5. Beruška v ledovém království
 6. Beruščino vyprávění
 7. Beruška probouzí "jaro"
 8. Beruška roztahuje krovky
 9. Svět kolem berušky
 10. Beruška cestovatelka 

B. Klíčové kompetence

text z RVP PV 2004, str. 9 - 12

Kompetence k učení

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

Kompetence k řešení problému

Dítě s ukončující předškolní výchovou

 • všímá si dění i problému v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Komunikativní kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřujeme svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využit informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.

Sociální a personální kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že na sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích;přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou ; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu ze základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpeří svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolí prostředí (přírodní i společenské).

C. Hlavní okruhy oblastí pro stanovení her a činností

1. Beruška přišla do školky

 • Já jsem beruška a kdo ty? (naučit se svou značku a pojmenovat své kamarády)
 • Cestujeme po školce (seznámit se prostředím ve třídě, na zahradě, v jídelně, šatně a kolem školky)
 • Umíme se smát (upevňovat návyky správného chování v kolektivu)
 • Co se děje kolem mě? (umět charakterizovat roční období, změnu v počasí, 2 – 3 znaky)

2. Beruška objevuje podzim

 • Jak chutná podzim (naučit se rozeznat ovoce a zeleninu, vlastnosti, ochutnávka, k čemu je ovoce pro lidi dobré, výtvarné ztvárnění, co se všechno z ovoce dá vyrobit,…)
 • Podzim na poli (plodiny, práce na poli, sklizeň)
 • Podzim v lese (plody a zvířátka) 
 • Malované počasí (změny v přírodě, počasí) 

3. Beruščino jiskření 

 • Lísteček mi na dlaň spad (barevné listí, barvy podzimu) 
 • Není drak jako drak (papírový, pohádkový, opravdový...) 
 • Martinské radování (přijel Martin na bílém koni, pečení, tradice..)
 • Kdo to klepe, co to cinká? (Advent, změny v počasí, co se děje kolem nás) 

4. Čím voní beruščiny Vánoce

 • Čertování (děti se připravují na příchod svaté trojice-anděl, čert a Mikuláš, tradice, …)
 • Pečeme perníčky (rodinné zvyky v přípravách na Vánoční období)
 • Vánoce jsou tady (na co se děti nejvíc těší, co si přejí od Ježíška, nácvik koled na Vánoční besídku)

5. Beruška v ledovém království

 • Na tři krále o krok dále
 • Půjdu k zápisu (příprava předškolních dětí na zápis do 1. třídy)
 • Zimní radovánky (seznámení dětí se sněhem, umět využít sníh, a led při hrách, jak vzniká sníh, uvědomovat si jeho vlastnosti, seznámení dětí se zimními sporty, umět je popsat a zkusit napodobit)
 • Zvířátka v zimě (pozorování zvířátek v zimě, ptáčci v zimě, poznávání podle zvuků, naučit se pojmenovávat některá z nich)

6. Beruščino vyprávění 

 • Povídám, povídám pohádku (soustředěně poslouchat vyprávěné pohádkové příběhy, poznat pohádkové postavy, vlastnosti a rozdíly, rozeznat dobro od zla, naučit se vyprávět pohádku s obrázky) 
 • Masopustní veselí (tradice Masopustu, příprava na školkový karneval) 
 • Z čeho se vyrábí (praktické poznávání, pokusy s různými materiály) 
 • Hádej, čím jsem? (povídání o lidských profesích, čím chci být až vyrosti, čím jsou rodiče...)

7. Beruška probouzí jaro

 • Jak vypadá jaro (seznámit děti se všemi krásami jara, změny v počasí, první jarní kytičky, barvy jara)
 • Jaro v trávě ( první jarní kytičky, barvy jara, broučci, hmyz...) 
 • Narodilo se nám mláďátko (naučit se rozeznávat domácí zvířátka a jejich mláďátka, jejich vlastnosti, …)
 • Berušky a svátky jara - Velikonoce (svátky jara, význam Velikonoc, tradice, výtvarné ztvárnění, …)

8. Beruška roztahuje krovky 

 • Beruška zdravá a v bezpečí (kdo se stará o naše bezpečí, policie, záchranáři, hasiči, seznámit děti se situací na silnici, ulici, přechodu, dopravní výuka)
 • Beruška a duhový týden (co nám přináší barvy, barvy v přírodě, barevný svět země) 
 • Čáry máry pod kočáry (tradice čarodějnického reje, kdo to jsou čarodějnice a čarodějové, kdo je hodný a kdo zlý,lektvary, zaklínadla, zakončení zábavným dopolednem pro děti)

9. Svět kolem berušky

 • Maminky mají svátek (příprava na vystoupení pro maminky, výroba dárečku, moje maminka…)
 • Beruščina rozkvetlá louka (naučit se rozeznávat druhy kytiček, stromy které kvetou, …)
 • Přiletěla vlaštovička (seznámit se s nejznámějšími ptáky, poslouchat jejich zpěv...) 
 • Beruška a koloběh vody (rozdíl mezi potokem, řekou a rybníkem, kde se bere voda...) 

10. Beruška cestovatelka 

 • Všechny děti světa mají svátek (seznámení se všemi dětmi světa, různé národnosti, kde žijí, poznáváme celý svět, dětský den)
 • Jedeme na výlet (kam jezdíme na výlety s mámou a tátou,m kam by se nám to líbilo...) 
 • Celý svět už znám (upevnění poznatků o všem co se děje kolem nás)
 • Těšíme se na prázdniny (činnosti o prázdninách, pozor na nebezpečí, na co se těšíme)