Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Výchova a ŠVP

Výchova a školní vzdělávací plány

 

Podívejte se na ŠVP "Putování s beruškou"

 

Záměry,úkoly a cíle,které vycházejí z hodnocení práce školy

 1. Nadále se zaměřit na přirozený a zdravý vývoj dítěte, na morálně volní vlastnosti
 2. Dále rozšiřovat poznání o okolním světě dítěte, ochranu  přírody,ekologickou výchovu
 3. Rozvíjet dále dětské schopnosti s hlubším individuálním  přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou
 4. Dále zkvalitňovat výchovnou práci podle Rámcového programu pro předškolní výchovu
 5. Pečlivě rozpracovávat tématický  měsíční program  „Beruščin rok„ a to na denní krátkou přípravu učitelky výběrem  činností směřujícím ke splnění daných úkolů, tento doplňovat a upřesňovat,seznámit se a vpracovat novou publikaci "Co vidíš,co slyšíš,co dovedeš" do ročního a měsíčního plánu výchovné práce a  pracovat s pomůckou pro učitele „Objevujeme svět pro  život“ a "Evaluace I,II a dalšími novými materiály dle nabídky. Učitelky výběrem činností směřují ke splnění  daných úkolů
 6. Dále spolupracovat s logopedkou  při nápravě výslovnosti
 7. Více zapojovat rodiče do života v mateřské škole

Cíle pedagogické činnosti

 1. Cílem výchovného působení v naší mateřské škole je prožít aktivní a šťastné dětství, aby naše děti byly samostatné,zvídavé,schopné komunikovat s ostatními bez vad řeči a se širokou slovní zásobou.
 2. Připravovat dětem činnosti,reálné a konkrétní aktivity,využívat vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dítěte.Podporovat zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti.
 3. Nenásilnou formou se věnovat intenzivní přípravě
  na školu formou her a prožitkových činností.Procvičovat úkoly ve všech výchovných složkách tak,aby byl dětem usnadněn přechod z MŠ do ZŠ.
 4. Učit děti vzájemně spolupracovat a být tolerantní k individuálním,kulturním a etnickým odlišnostem.
 5. Vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit  zdraví, přírodu v návaznosti na rodinnou výchovu.

ROZVOJ DIGITÁLNÍ PREGRAMOTNOSTI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

V návaznosti na poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy na rok 2022, doplňujeme naše zaměření také na rozvoj digitální pregramotnosti dětí v předškolním věku.

V rámci předškolního vzdělávání jsou budovány základy klíčových kompetencí. Přiměřeně věku lze vytvářet také základy a předpoklady pozdějšího rozvoje digitální gramotnosti. Jedná se především o položení elementárních základů vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, což pomůže předškolním dětem zvládnout jejich budoucí roli žáka.

Digitální pregramotnost lze u předškolních dětí rozvíjet ve dvou rovinách:

 1. digitální technologie mohou být cílem vzdělávání,
 2. digitální technologie mohou být prostředkem ke vzdělávání.

Obě tyto roviny se mohou při činnostech u předškolních dětí prolínat. Děti předškolního věku se mohou s digitálními technologiemi postupně seznamovat, zjišťovat, k čemu slouží, jaký mají účel, komu pomáhají a k čemu. Dětem je možné poskytnout základní informace a pomoci jim reflektovat jejich praktické zkušenosti. Praktickou zkušeností může být použití pomůcek a přístrojů běžně spojených se životem v dnešní společnosti. Vše s důrazem na bezpečnost při používání digitálních technologií.

Mateřská škola Mrsklesy v následujícím období využije obdržené finanční prostředky na pořízení digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí (např. programovatelné robotické pomůcky a kódovací stavebnice, kapesní digitální mikroskop, interaktivní panel.) s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a rozvíjet u dětí kompetence k učení, řešení problémů a činností.

V rámci digitální kompetence se děti mohou učit:

 • rozeznávat různé symboly, ikony, rozumět jejich významu, porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla.
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj jazyka a řeči (např. zvukové pexeso, pojmenování obrázku, opakování slov, nácvik správné výslovnosti atd.)
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj myšlení a představivosti (např. vyhledávání na základě barvy, velikosti, tvaru, zvuku, určení větší – menší, řazení obrázků podle časové osy apod.)
 • využívat zařízení ke komunikaci s jinou osobou (přitom klást důraz na etiketu, zdvořilost, poznávání nevhodného chování a odmítání se na něm podílet)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí (fotografie, koláže fotografií, nahrávání hlasového komentáře)
 • pracovat se vzdělávacími aplikacemi, v nichž se dotváří či mění nějaký obsah (např. malování, skládačky), práce s mapou
 • chápat a tvořit jednoduché algoritmy, které jsou základem budoucí schopnosti programovat (lze využít programovatelné hračky)
 • chovat se bezpečně v různých prostředích, včetně digitálního prostředí (např. jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, odmítat nevhodné chování i komunikaci, která je dětem nepříjemná, získávat základy bezpečné práce s digitální technikou – nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky, spaní s telefonem apod.)
 • chovat se šetrně k životnímu prostředí, získávat povědomí o ekologických aspektech využívání digitálních technologií, poučení o třídění odpadu, sběrných místech apod.
 • řešit problémy, umět požádat o radu
 • rozpoznat základní části digitálního zařízení a vědět, že uvnitř jsou programy. Děti také vědí, že jednotlivé třídy spojuje telefonní síť. Vědí, že škola komunikuje s rodiči prostřednictvím emailu, telefonu, že MŠ má webovou stránku apod.

Digitální technologie lze zařazovat v mateřské škole v průběhu dne, prolínají se všemi vzdělávacími oblastmi. Děti již v útlé věku projevují zvídavost a výrazný spontánní zájem, což lze při rozvíjení digitální pregramotnosti využít.