Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ

Rozhodnutí o příjetí na školní rok 2024/2025

seznam přijatých uchazečů.pdf

 • Zápis na školní rok 2024/2025 (přijetí od 1.9.2024) do MŠ v Mrsklesích se koná od 2.5. - 16.5.2024 (9:00-12:00)
 • Průběh zápisu :
  • a) za osobní přítomnosti zák. zástupce a dítěte 
  • b) elektronicky, pošlete veškeré dokumenty  přes datovou schránku  (ID datovka: bpsku7w)
  • c) možnost vhodit vytisknuté a vyplněné dokumenty do schránky v obálce (obálku nadepsat MŠ - ZÁPIS) 
 • Vezměte s sebou :

  • Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ s podpisem pouze 1 žadatele (zde ke stažení, popř. v budově MŠ)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Další průběh:  
  • O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.
  • Ve čtvrtek 23.5.2024 se uskuteční v MŠ v 15.30 hod. schůzka s rodiči – žadateli o přijetí dítěte se sdělením výsledků přijímacího řízení, předáním rozhodnutí oproti podpisu žadatele, který je uveden na žádosti, předáním evidenčního listu dítěte, který je nutno předat vyplněný (včetně vyjádření lékaře) na třídě až při nástupu dítěte do MŠ. Budou poskytnuty další důležité informace k docházce dítěte do MŠ (nutná přihláška ke stravování, platby atd.)
  • V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která budou přidělena po podání žádostí o přijetí při zápisu do MŠ.
  • Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na: 20.5.2024.
  • Zveřejněno bude pouze rozhodnutí o přijetí na přístupném místě – vstupní dveře MŠ, webové stránky MŠ : www.msmrsklesy.cz
  • V případě změny termínu Vás budeme neprodleně informovat.
  • Přijímací řízení pro děti ukrajinské (cizince) probíhá ve stejném termínu za stejných podmínek, jako pro děti s trvalým pobytem v ČR.

  • Pozn. dokumenty ke stažení, kritéria aj. budou vyvěšeny během měsíce dubna 2024.
  • V případě dotazů se obracejte na tato telefonní čísla (+420 585 351 435, +420 604 589 531)  

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ MRSKLESY pro školní rok 2024/2025

 •  Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií:

  • 1) Děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci, které před začátkem školního roku dovrší nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstaršího  (děti narozené do 31. 8. 2021) – povinné kritérium dle zákona
  • 2) Děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci, které dovrší tří let v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, v pořadí od nejstaršího
  • 3) Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které nejsou spádové, které dovrší tří let v období do 31. 12. 2024, v pořadí od nejstaršího
  • 4) Děti s trvalým bydlištěm ve spádové obci, které dovrší věku tří let v období od 1. 1. 2025 do 31. 8. 2025, v pořadí od nejstaršího
  • 5) Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které nejsou spádové, které dovrší věku tří let v  období od 1. 1. 2025 do 31. 8. 2025, v pořadí od nejstaršího
 • Do mateřské školy mohou být k 1. 9. 2024 přijaty děti po dovršení dvou let (tzn. děti narozené nejdéle 31. 8. 2022). Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, uvedeném ve školském rejstříku.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky).
 • Děti, které nebyly přijaty v minulých letech, nemusejí znovu dokládat potvrzení o očkování.