Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis dětí

Zápis dětí a kritéria pro jejich příjetí

formular_zadost_prazdna (1).pdf

DOTAZNÍK K ZÁPISU MŠ MRSKLESY.docx

                                                                     

Zápis šk.rok 2022/2023

do Mateřské školy v Mrsklesích na školní rok 2020/2021 se koná od 2. května do 13. května 2022

POSTUP
 
1)  VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI
      zákonný zástupce vyplní žádost, kterou si  vytiskne
 
2)   ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST DO MŠ
      např. vhozením do poštovní schránky u nás v MŠ
      nebo zasláním poštou
      nebo zasláním na e-mail: renata.petrova@mrsklesy.cz
 
3)   OVĚŘENÍ ÚDAJŮ
      mateřská škola si ověří spádovost a další údaje z žádosti v matrice zřizovatele
 
4)   PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
       u dětí, u kterých je nutno doložit vyjádření lékaře k očkování, mateřská škola přeruší správní řízení, a to do doby,
       než ji bude  zákonným zástupcem vyjádření dodáno, řízení může být přerušeno např. na 3 měsíce 
 

K žádosti přiložte kopii:

 • rodný list dítěte
 • očkovací průkaz dítěte
 • potvrzení o zaměstnání obou rodičů

Kritéria pro přijímání dětí

Zpracovaná v souladu se zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

 • Mateřská škola přijímá děti až do výše stanovené kapacity, tj. 20 dětí ve třídě. Zřizovatel může navýšit počet na maximálně 20 dětí ve třídě. (tj. kapacita školy je 40 dětí).
 • O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy.
 • MŠ přijímá zpravidla děti ve věku od tří let, mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány tehdy, zvládají-li bez potíží základní hygienické návyky (nenosí pleny).
 • Děti, které jsou mladší tří let bude stanoven zkušební pobyt v délce 3 měsíců.
 • Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijímány v průběhu roku pouze v případě volné kapacity.
 • Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče na veřejně přístupném místě v mateřské škole a také na webových stránkách mateřské školy.
 • Ředitelka rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
 • Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím mateřské školy ke Krajskému úřadu.

Kritéria přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí převyšuje počet volných míst:

 1. děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky
 2. děti zaměstnaných rodičů starší tří let, které nebyly loňský rok přijaty pro naplněnou kapacitu
 3. děti zaměstnaných rodičů starší tří let, které mají v MŠ sourozence
 4. děti zaměstnaných rodičů starší tří let
 5. děti mladší tří let, které dovrší tří let od ledna do června následujícího kalendářního roku budou zapisovány jen v případě volné kapacity v MŠ