Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Výchova a ŠVP > Beruščin rok

Beruščin rok

A. Rozdělení námětů dle čtvrtletí:

Čtyři čtvrtletní integrované bloky:

 • I. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a podzim
 • II. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a zima
 • III. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a jaro
 • IV. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a léto

Deset tématických námětů – témat v tabulkovém zpracování

1. téma: Beruška jde do školky

2. téma: Beruška sbírá ovoce

3. téma: Beruška a podzimní listí

4. téma: Beruščiny Vánoce

5. téma: Beruška a zvířátka v zimě

6. téma: Beruška objevuje svět

7. téma: Beruška vítá jaro

8. téma: Beruška a všechny mláďátka

9. téma: Beruščina maminka má svátek

10. téma: Beruška už všechno umí

 

Každá část čtvrtletního integrovaného bloku je završena rozloučením s ročním obdobím návrhem dramatizace pohádky, který je tématicky zaměřen na příslušný čtvrtletní blok:

I. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a podzim - "O poslední vlaštovce"

II. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a zima - "O dvanácti měsíčkách"

III. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a jaro - "O kohoutkovi a slepičce"

IV. čtvrtletní integrovaný blok: Beruška a léto - "Scénky z pohádek"

 

Obsah témat tvoří náměty pro vypracování integrovaného vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Je ukázkou naplňování Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (RVP VP) v praxi předškolního pedagoga. Vzdělávací obsah není závazný pro děti. Zdůrazňuje prostor pro dítě, pro jeho zájmy a aktivní rozhodování o činnostech.

Předkládá nabídku konkrétních činností propojenou s cíli a výstupy předškolního vzdělávání RVP PV 2004. Obsahuje přehled o konkrétních prostředcích činností a kolonku pro záznam poznámek evaluačních činností pedagoga.

B. Návrh schémactického vyjádření celoročního integrovaného vzdělávacího programu

Popis schématu:

Vzdělávacího oblasti prezentované barevnými kamínky:

Dítě a jeho tělo: modrý kamínek

Dítě a jeho psychika: žlutý kamínek

Dítě a ten druhý: červený kamínek

Dítě a společnost: bílý kamínek

Dítě a svět: zelený kamínek

číslice I – IV vyznačují čtyři čtvrtletní integrované bloky

číslice 1 – 10 vyznačují deset tématických námětů

Témata průběžně propojují etapu plánování, navzájem se prolínají s opakováním již známého a  zařazováním nového nebo mohou být pedagogem zvolena jen v jednotlivých částech dle projeveného přání dětí. Zůstávají otevřená dalšímu rozpracování. Při sestavování vzdělávací nabídky dětem přihlížíme k analýze třídy, k evaluačním závěrům pedagoga i dětí, k rámcovým cílům a k přání dětí. Klademe si otázky – čím děti rozvíjíme, s jakými hodnotami je seznamujeme a jak je vedeme k samostatnému myšlení a rozhodování (Objevujeme svět pro život 1, 2, Přikrylová Milada Plus s.r.o., Pedagogická evaluace 1, 2, G. a M. Přikrylovy), co se zdařilo, nezdařilo, jak postupovat, čeho se vyvarovat.

C. Klíčové kompetence

text z RVP PV 2004, str. 9 - 12

Kompetence k učení

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problému

Dítě s ukončující předškolní výchovou:

 • všímá si dění i problému v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřujeme svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využit informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Sociální a personální kompetence 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že na sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích;přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou ; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Činnostní a občanské kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu ze základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolí prostředí (přírodní i společenské)

1. téma: Beruška jde do školky

Hlavní okruhy oblastí pro stanovení her a činností

 • kdo všechno přišel do školky
 • draci a drakiáda
 • řepa a cukr
 • třídění odpadu
 • samostatný úkol: poznávat všechny své kamarády ze školky

2. téma: Beruška sbírá ovoce

Hlavní stanovení oblastí pro stanovení her a činností:

 • ovoce a zelenina
 • volně žijící zvířata a ptáci
 • počasí a příroda
 • první kamarádské vztahy v MŠ
 • rodiče v MŠ: Ovocné dobrůtky s maminkou a tatínkem

samostatný úkol: umět povídat o zvířátku

3. téma: Beruška a podzimní listí

Hlavní okruhy pro stanovení her a činností

 • co umí vítr a déšť
 • moje tělo a zdraví
 • když kamarád stůně
 • pomáhat při sklízení listí
 • samostatný úkol: umět popsat své tělo

4. téma: Beruščiny Vánoce

Hlavní okruhy pro stanovení her a činností

 • znaky ročních dob
 • Mikuláš
 • Vánoce
 • rodiče v MŠ: pečení perníčků, Vánoční nadílka
 • samostatný úkol pro dvojici: Kdo všechno patří do rodiny a proč se máme rádi

5. téma: Beruška a zvířátka v zimě

Hlavní okruhy pro stanovení her a činností

 • ptáčci v zimě
 • zvířátka v zimě
 • zimní počasí
 • půjdu k zápisu
 • samostatný úkol pro dvojici: Poznáš, co je kulaté, co je hranaté?

6. téma: Beruška objevuje svět

Hlavní okruhy pro stanovení her a činností

 • moře
 • živočichové a moře
 • naše planeta, slunce a měsíc
 • masopust
 • samostatný úkol pro dvojici: Co se nám v mateřské škole líbí a co bychom si ještě přál

7. téma: Beruška vítá jaro

Hlavní okruhy pro stanovení her a činností

 • jarní počasí
 • probouzení jara
 • co umí sluníčko, déšť a mraky, duha
 • hasiči a záchranáři
 • pohádka: Jak zvířátka budila jaro
 • samostatný úkol: co víš o jarních květinách

8. téma: Beruška a všechna mláďátka

Hlavní okruhy pro stanovení her a činností

 • domácí zvířátka a mláďátka, užitek pro člověka a péče člověka o ně
 • velikonoce
 • Den Země
 • samostatný úkol: vyber si a popiš domácí zvířátko

9. téma: Beruščina maminka má svátek

Hlavní okruhy pro stanovení her a činností

 • maminka má svátek
 • dopravní školička
 • pohádka: Pohádky o lázeňských kočkách
 • rodiče v MŠ: Přání maminkám a babičkám
 • samostatný úkol: Jaké vybavení musí mít každé kolo

10. téma: Beruška už všechno umí

Hlavní okruhy oblastí pro stanovení her a činností

 • mezinárodní svátek dětí, světadíly
 • zeleň jako součást životního prostředí
 • barvy v našem životě
 • povolání dospělých
 • letní počasí: déšť, blesk, bouřka, stín
 • samostatný úkol: znáš nějaký stroj, přístroj nebo pomůcku, která pomáhá člověku při práci nebo při zájmových činnostech?
 • návštěva lesní školky
 • poslední spaní předškolních dětí v MŠ